ราคาการกู้ข้อมูล

Hard Drive

กู้ข้อมูลจากฮารด์ไดร์ฟ ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

Removable

กู้ข้อมูลจากสื่อจัดเก็บข้อมูล ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท

Ipod

กู้ข้อมูลจาก iPod ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

External Drive

กู้ข้อมูลจากฮาร์ดไดร์ฟภายนอก ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

Raid

กู้ข้อมูลจาก RAID ราคาเริ่มต้นที่ 19,000 บาท

Laptop

กู้ข้อมูลจากโน๊ตบุ๊ค ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท